Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 15.11.16 р. №686 "Про утворення Технічної ради по розгляду проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

від   15.11.2016   №  686

м. Бровари


       Про утворення Технічної ради

       по розгляду проектів будівництва,

       реконструкції та капітального ремонту

       об’єктів комунальної власності

 

   Керуючись пунктом «а» статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення професійного колегіального розгляду й обговорення проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності, виконавчий комітет Броварської міської ради

В И Р І Ш И В

  1. Утворити Технічну раду по розгляду проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності при виконавчому комітеті.(далі: Технічна рада)
  2. Затвердити склад Технічної ради при виконавчому комітеті Броварської міської ради згідно з Додатком 1
  3. Затвердити Положення про Технічну раду при виконавчому комітеті Броварської міської ради згідно з Додатком 2.
  4. Структурним підрозділам Броварської міської ради та її виконавчого комітету до затвердження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності, подавати такі проекти на погодження до Технічної ради.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Голубовського Г.П.

 

    

  Міський голова                                                                      І.В. Сапожко   

                          

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 

Від 15.11.2016  № 686

 

Склад

Технічної ради по розгляду проектів будівництва,реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності при  виконавчому комітеті Броварської міської ради

Голова технічної ради:

 

 

- Голубовський Григорій Павлович

- заступник міського голови

 

 

Заступник голови технічної    ради:

 

 

- Резнік Олександр Вікторович              

- заступник міського голови

 

Секретар технічної ради:

 

 

- Іжикова Наталія

  Володимирівна          

- головний спеціаліст відділу експлуатації житла управління житлово-комунального господарства

 

Члени технічної ради:

 

 

 -Плотнікова Галина

   Володимирівна  

  • - начальник управління житлово- комунального господарства

- Рибакова Лілія Євгенівна

- начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста

- Павлик Людмила  

  Олександрівна 

- начальник відділу капітального будівництва

- Гудзь Оксана Павлівна                

- заступник начальника відділу капітального будівництва

- Мельниченко Богдан

  Миколайович

-начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю

  • - Добровольський Володимир   
  •   Миколайович

- заступник директора КП «Бровари-

  Благоустрій»

- Короленко Олександр

     Сергійович

 

- директор ТОВ «Імперія доріг»

(за згодою)

 

-Представник проектної організації , яка розробила відповідний проект

  

Керуючий справами виконкому                                               К. В. Кузнєцов

 

 

 

                        

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради 

 Від 15.11.2016 № 686

 


П О Л О Ж Е Н Н Я


про Технічну  раду  по розгляду проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності при виконавчому комітеті Броварської міської ради (Далі: Технічна рада)

1.Загальні положення.

1.1.Технічна рада створюється при виконавчому комітеті для професійного колегіального розгляду й обговорення проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності.

1.2.Технічна рада діє як дорадчий орган виконавчого комітету міської ради.
1.3. Технічна рада здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та даним положенням.

1.4.Технічна рада розглядає проекти будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності, які розробляються на замовлення структурних підрозділів Броварської міської ради та її виконавчого комітету.

2. Основні завдання Технічна ради.

2.1. Технічна рада розглядає і надає рекомендації виконавчим органам міської ради, замовникам і розробникам проектної документації, щодо її доопрацювання та затвердження відповідно до чинного законодавства.

3. Склад і структура Технічної ради

3.1. Технічна рада утворюється у складі голови ради, його заступника, членів ради та секретаря.

3.2.Головою Технічної ради є заступник міського голови.

3.3.Склад Технічної ради формується з інженерів, будівельників, представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників місцевих органів державного контролю. Персональний склад Технічної ради формується рішенням виконкому міської ради.

3.4.На засідання Технічної  ради, у разі потреби, крім замовника та розробників проекту, можуть бути також без права голосування запрошені представники зацікавлених державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і громадських організацій, експертизи, преси тощо. Також на засіданнях Технічної ради мають право бути присутні інші зацікавлені громадяни.

3.5.Секретар Технічної ради, як правило є посадовою особою відповідного управління Броварської міської ради.

3.6.Для попереднього рецензування проектів, що розглядаються Технічною радою, можуть залучатися не тільки члени ради, а й інші висококваліфіковані фахівці.

4.Права Технічної ради

4.1. Технічна рада має право: розглядати і схвалювати проекти будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об’єктів комунальної власності

4.2.Члени Технічної ради повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяти виконанню рекомендацій і висновків Технічної ради, якісно і вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданнях.
4.3.Члени Технічної ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, які розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку та брати участь у голосуванні.

4.4.Технічна рада проводить свою діяльність на основі принципу гласності та з урахуванням громадської думки (відповідно до пункту 5.8).

5.Організація роботи Технічної ради

5.1.Формою роботи Технічної ради є засідання, що проводяться за планами та за порядком денним, які складаються її секретарем на основі подання замовниками або розробниками проектів на погодження.

Чергові засідання Технічної ради скликаються в міру потреби. Позачергові засідання Технічної ради скликаються за рішенням її голови або за пропозиціями більшості членів ради, виконкому та інших виконавчих органів міської ради, громадських організацій або за ініціативою замовника.

5.2.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Технічої ради покладається на виконком.

5.3.Засідання Технічної ради вважаються правомочними за наявністю не менш як 2/3 її складу.

5.4.Висновки та рекомендації Технічнї ради приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. З окремих питань, на вимогу членів ради або її голови, може бути проведене таємне голосування.

5.5.Проектні та інші матеріали на розгляд ради подаються
замовником або (за його дорученням) проектувальником у строк,
потрібний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів
ради, рецензентів та громадськості, але не менше 5 робочих
днів. Термін розгляду і дата кожного засідання Технічної ради визначаються головою ради або його заступником.

5.6.Склад матеріалів, що подається на розгляд Технічної ради, повинен відповідати вимогам ДБНА.2.2-3-97 щодо складу проектної документації відповідної стадії проектування.

5.7.На засіданні Технічної ради доповідачем є автор проекту.

5.8.Засідання Технічної ради мають бути відкритими для представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.

У разі потреби, за дорученням виконавчого комітету міської ради або голови Технічної ради для врахування громадської думки перед засіданням можуть проводитися громадські обговорення окремих проектів.

5.9.Висновки, зауваження і рекомендації Технічної ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем ради.

На бажання членів Технічної ради, не згодних з прийнятим рішенням, у протоколі засідання зазначається їх особиста думка.

5.10.Термін розгляду поданої проектної документації встановлюється в залежності від складності та обсягів проектованого об´єкта, але не може бути більшим одного місяця.

5.11.Зауваження, що стосуються права автора на вибір художньо-естетичних засобів вирішення творчих питань при проектуванні, мають нести рекомендаційний характер.

6.Впровадження рішень Технічної ради

6.1.Протокол засідання Технічної ради не є документом, що засвідчує остаточне погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності.

6.2.Висновки, зауваження та рекомендації, викладені в протоколі Технічної ради, повинні бути враховані у висновку про погодження чи відхилення від погодження проекту, який складається на основі протоколу засідання Технічної ради.

 

Керуючий справами виконкому                                  К. В. Кузнєцов