Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 21.12.17 р. №815-36-07 "Про бюджет міста на 2018 рік"

  БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 

 

 

Про  бюджет міста на 2018 рік

                        

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, п.23 ст.26 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально – економічного розвитку  міська рада

 

  Вирішила:

 

1. Визначити на 2018 рік:

 

- доходи бюджету міста у сумі 1 209 022,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 1 138 676,3 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 70 346,4 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 23 000,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

- видатки бюджету міста у сумі 1 209 023,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 1 023 463,5 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету 185 560,2 тис. гривень:

 

- повернення кредитів до бюджету міста у сумі 1,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету - 1,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

- профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 115 212,8 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком №2 до цього рішення;

 

- дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 115 212,8 тис. грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1 023 463,5  тис. грн. та спеціальному фонду 185 560,2  тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста у сумі 500,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста у сумі 500,0 тис. гривень.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2018 рік за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ;

-        нарахування на заробітну плату;

-        придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-        поточні трансферти населенню;

-        поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  221 904,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

11. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.

 

13. Розпорядникам бюджетних коштів не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2018 року.

 

14.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 

15. Установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні бюджету міста Бровари, застосовується відповідно ст.18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

 

16. На виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України та Наказу Міністерства фінансів № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в зв’язку з застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі, згідно «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», головні розпорядники протягом 30 днів після набрання чинності рішення про бюджет розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження Фінансовому управлінню Броварської міської ради та оприлюднюють їх шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Фінансового управління Броварської міської ради.

 

17. Надати право фінансовому управлінню Броварської міської ради:

- укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

18. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові:

- у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин бюджету міста в разі збільшення (зменшення) місту обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

 

19.  Якщо після прийняття рішення про бюджет міста повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів бюджету міста до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

20. Головним розпорядникам бюджетних  коштів:

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і подати їх фінансовому управлінню Броварської міської ради та Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 21. Надати право виконавчому комітету  здійснювати розподіл коштів :

- на надання матеріальної допомоги громадянам міста;

- резервного фонду бюджету міста.

 

22. Головним розпорядникам коштів, виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів та дотації підприємств комунальної власності на різницю в цінах на послуги, надані населенню перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

 

23. Головним розпорядникам здійснювати контроль за використанням коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

24. Броварському відділенню  ГУ ДФС у Київській області забезпечити повноту та своєчасність надходжень платежів до бюджету міста.

 

25. Господарські організації, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бровари проводять відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста, згідно чинного законодавства.

 

26. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

27. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

28. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Броварської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

                 

 Міський голова                                                                                             І.В. Сапожко

 

 

 

 м. Бровари

від   21 грудня 2017 року

№ 815-36-07