версія для друку

Рішення міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 


Про міський бюджет м. Бровари
на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", статті 143 Конституції України, Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 1 350 373 299,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1 282 551 075,0 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 67 822 224,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 1 350 374 299,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1 135 707 599,0 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 214 666 700,0 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 1000,0 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету – 1000,0 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 146 843 476,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 146 843 476,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500 000,0 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 500 000,0 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин бюджету міста в разі збільшення (зменшення) місту обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 356 264 350,0 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034, 104, 105 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72 та 73 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691, 71 та 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право виконавчому комітету здійснювати розподіл коштів:
1) на надання матеріальної допомоги громадянам міста;
2) резервного фонду бюджету міста.

11. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Броварської міської ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Броварської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Надати право фінансовому управлінню Броварської міської ради:
1) затверджувати розпорядження на фінансування видатків;
2) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
3) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до міського бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
4) підкріплення коштами з відповідних рахунків міського бюджету для здійснення повернень помилково або надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

14. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету м. Бровари на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) на виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України та Наказу Міністерства фінансів № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головні розпорядники до 01 лютого 2019 року розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження Фінансовому управлінню Броварської міської ради та оприлюднюють їх шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Фінансового управління Броварської міської ради;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
4) на виконання статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;
7) не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2019;
8) установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
9) у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і подати їх фінансовому управлінню Броварської міської ради та Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області;
10) виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків;
11) здійснювати контроль за використанням коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

15. Якщо після прийняття рішення про бюджет міста повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів бюджету міста до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

16. Господарські організації, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бровари проводять відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста, згідно чинного законодавства.
17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

18.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Службі забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійну комісію Броварської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                   І.В.Сапожко

 

 

м. Бровари

від 20.12.2018

№  1225-50-07