версія для друку

Проект рішення "Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради Київської області від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції»"

2

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради Київської області від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції»

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Бровари, відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», наказу Фонду державного майна України від 27.08.2018 року № 1113 «Про внесення змін до Типових договорів оренди», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою Броварська міська рада Київської області

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради Київської області  від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції», а саме:

1.1. В пункті 2.1. виключити слова «державної реєстрації»;

1.2. В пункті 3.7. слова «не пізніше 15-го числа наступного місяця» читати «не пізніше 20-го числа наступного місяця»;

1.3. В пункті 3.8. слова «включаючи день оплати» замінити словами «перерахування орендної плати»;

1.4. В пункті 4.18. виключити слова «та/або державну реєстрацію»;

1.5. В пункті 9.1. виключити слова «державна реєстрація» та «державної реєстрації».

1.6. Викласти у новій редакції пункти:

1.6.1. «4.13. Орендар зобов’язаний протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість/актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха.  Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом дії цього договору майно було застрахованим, і надавати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).»;

1.6.2. «7.3. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця та рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переобладнання орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості.»;

1.6.3. «7.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень орендар звертається до орендодавця згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25 травня 2018 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 року за № 711/32163.»;

1.6.4. «7.6. Поліпшення майна, зроблені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю територіальної громади м. Бровари та їх вартість компенсації не підлягає.»;

1.6.5. «9.5. Сторони погоджуються, що цей договір буде достроково розірвано на вимогу Орендодавця, якщо орендар:

-        користується майном не відповідно до умов цього договору;

-        погіршує стан майна;

-        не сплачує орендну плату протягом трьох місяців;

-        не робить згідно з умовами цього договору поточний ремонт майна;

-        без письмового дозволу орендодавця передав майно, його частину у користування іншій особі;

-        перешкоджає співробітникам орендодавця здійснювати контроль за використанням майна, виконанням умов цього договору.»;

1.6.6. «9.6. У разі якщо орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету, протягом трьох місяців підряд, орендодавець має право вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання договору та стягнення заборгованості.»          

2. Орендодавцям комунального майна територіальної громади м. Бровари при укладанні договорів оренди керуватись даним рішенням.      

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                                                         І.В. Сапожко

 

 пояснювальна записка

 

 

 

 

 

м. Бровари