Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 11 квітня 2019 року № 1375-54-07 "Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області в новій редакції"

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів

Броварської міської ради Київської області

в новій редакції


Розглянувши подання начальника відділу земельних ресурсів  Броварської міської ради Київської області  № 85 від 06.03.2019р.,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури, у зв’язку з рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.06.2018 №983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів Броварської міської ради Київської області» зі змінами , враховуючи рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області №1002 від 22.12.18р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до розробки проектів Положень про управління (самостійні відділи) Броварської міської ради Київської області», керуючись пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядуванням Україні», Броварська міська рада Київської області

  

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області в новій редакції  (додається).

 

2.Рішення Броварської міської ради Київської області від 31 жовтня 2018 року № 1106-47-07 «Про затвердження положення про відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

 Міський голова                                                                                                                           І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

від  11 квітня 2019 року

№ 1375-54-07

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Броварської міської ради

Київської області

від 11 квітня2019 року

№ 1375-54-07

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області (далі – Відділ) є виконавчим органом Броварської міської ради Київської області , створений відповідно до статті 54 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі рішення Броварської міської ради Київської області (далі-міська рада) №983-41-07 від 21.06.18 «Про оптимізацію структури виконавчих органів Броварської міської ради Київської області».

1.2.Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4.Начальник, його заступник та інші посадові особи Відділу призначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5 Порядок проведення атестації посадових осіб Відділу проводиться у відповідності до ст.17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи , але може мати печатку і штамп зі своїм найменуванням.

1.7 Місцезнаходження Відділу: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ВІДДІЛУ

2.1.Метою діяльності Відділу є здійснення повноважень щодо реалізації земельного законодавства.

2.2. Основними завданнями Відділу є:

2.2.1.Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин.

2.2.2.Участь у розробці регуляторних актів, які регулюють земельні відносини у місті та застосування їх у роботі згідно чинного законодавства.

2.2.3.Надання пропозицій та участь у підготовці документації щодо розпорядження землями територіальної громади.

2.2.4.Організація роботи щодо забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.2.5.Здійснення безпосередньо та разом з відповідними державними органами контролю за використанням та охороною земель комунальної власності.

 

3.     ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

Відповідно до покладених завдань виконує наступні функції у сфері земельних відносин:

3.1. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, пов’язаних з регулюванням земельних відносин в місті.

3.2. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради.

3.3. Проводить реєстрацію звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять до відділу, забезпечує їх своєчасний розгляд.

3.4. Веде прийом громадян та надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу з земельних питань.

3.5. Здійснює підготовку до укладення договорів оренди землі та договорів про встановлення особистих строкових сервітутів, додаткових угод до них.

3.6. Здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування земельними ділянками та перерахунки розмірів орендної плати у випадках визначених законом та відповідно до прийнятих рішень міської ради.

3.7. Веде облік укладених та зареєстрованих договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками комунальної власності.

3.8. Здійснює підготовку документації для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки  та подає їх на реєстрацію.

3.9. Здійснює підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них.

3.10. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

3.11. Здійснює підготовку до укладення договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та договорів на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3.12. Здійснює контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок та прав на них.

3.13. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності.

3.14. Здійснює підготовку та забезпечує роботу комісії по вирішенню земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

3.15. Забезпечує використання матеріалів проведеної інвентаризації земель міста Бровари виконавчими органами міської ради.

3.16. Надає витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

3.17. Проводить контроль за використанням та охороною земель на території міста в межах повноважень передбачених законодавством.

3.18. Взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради щодо вирішення поставлених Відділу завдань.

3.19. Планує роботу відділу на основі плану роботи ради, виконкому, доручень керівництва, функцій відділу.

3.20.Виконує інші роботи за дорученням міського голови та його заступників.

3.21. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є  Відділ. З цією метою призначається особа, відповідальна за виконання вищезазначеного напрямку роботи, про що зазначається в посадових обов’язках такого працівника.

 

4.     ПРАВА ВІДДІЛУ 

Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської

 ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які  необхідні для підготовки проектів рішень міської ради.

4.2. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земель комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.

4.3. За доручення міського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, підприємствами, установами і організаціями.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції

4.5. Брати участь у засіданнях сесій міської ради, постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою

4.6. В разі покладання на Відділ виконання обов’язків, що не відносяться до його компетенції, у випадку ненадання виконавчими органами міської ради чи посадовими особами документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення таких завдань – Відділ інформує про ці випадки міського голову.

4.7. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України , необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

 

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ 

5.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою.

5.3. Структуру, штатну  чисельність, витрати на утримання Відділу визначає міська рада.

5.4.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку визначеному чинним законодавством.

Начальник Відділу підпорядкований міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.5.На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років, в порядку,визначеному чинним законодавством.

5.6.Начальник Відділу має заступника, який, за його поданням, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку визначеному чинним законодавством.

5.7. Начальник Відділу:

 -  організовує роботу Відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника Відділу, забезпечує виконання плану роботи міської ради з питань, що стосуються Відділу;

-  подає пропозиції міському голові про  своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

-  визначає посадові обов’язки працівників Відділу в межах Положення;

-  розподіляє службові обов’язки між працівниками Відділу;

-  координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

- бере участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, семінарах, комісіях;

- підписує документи від імені Відділу та візує документи в межах повноважень, передбачених цим Положенням;

-  представляє Відділ у державних та громадських організаціях з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відділі відповідно до чинного законодавства;

 - організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

-  на період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника.

5.8. Працівники Відділу підпорядковані начальнику, йому підзвітні та підконтрольні

5.9. Посадові особи Відділу призначаються на посади розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії  міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади відповідно до чинного законодавства.

5.10.  Кожен працівник Відділу несе персональну відповідальність за виконання, покладених на відділ завдань, норм і правил трудового розпорядку, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також за збереження майна і засобів.

5.11. Посадові особи Відділу несуть відповідальність за несвоєчасне прийняття заходів по зверненням громадян, підприємств та організацій та за порушення положень Закону України «Про звернення громадян» і Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ З ІНШИМИ

ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНКОМУ

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

6.2. Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов праці посадових осіб Відділу, створюють умови для ефективної праці посадових осіб Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань

 

7. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

7.1. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Міський голова                                                                                                                    Сапожко І.В.