версія для друку

Розпорядження міського голови від 03 травня 2019 № 91-ОД "Про затвердження Положення про Раду старійшин у новій редакції"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 03 травня 2019 № 91-ОД

м. Бровари

 

Про затвердження Положення

про Раду старійшин у новій редакції

 

З метою сприяння здійсненню повноважень та залучення досвіду відомих працівників різних галузей народного господарства, відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»:

  1. Затвердити Положення про Раду старійшин при Броварському міському голові у новій редакції, згідно з додатком.
  2. Визнати таким, що втратив чинність п.2 розпорядження міського голови від 14.12.2011 року №343 «Про затвердження Положення  «Про Раду старійшин».
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                                                            І.В. Сапожко

 

Додаток 

до розпорядження голови

Броварської міської ради

від 03 травня 2019 № 91-ОД

                    

Положення

про Раду старійшин при Броварському міському голові

 

І. Загальні положення:

1.1. Рада   старійшин  при Броварському міському голові (далі – Рада старійшин) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється та ліквідується за ініціативою міського голови.

Положення  про Раду старійшин та її персональний склад затверджуються розпорядженням міського голови.

1.2. Рада старійшин у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Броварської міської ради Київської області (далі – Броварська міська рада), її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3.  Рада старійшин формується з членів територіальної громади міста віком від 60 років, які мають великий досвід управлінської, наукової, суспільної роботи, депутатської, громадської та політичної діяльності і  проживають у м. Бровари не менше 15 років. Формується Рада на термін повноважень Броварського міського голови.

1.4. Кандидатури до складу Ради старійшин подаються міським головою. Рада старійшин обирає на своєму засіданні голову Ради. Пропозиції щодо подальшого внесення змін до складу Ради старійшин вносяться її головою і затверджуються розпорядженням міського голови.

1.5. Координацію  діяльності  Ради  старійшин  здійснює  міський голова. Методичну допомогу та організаційну допомогу здійснює відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків служби забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, спеціаліст відділу є секретарем Ради старійшин з правом дорадчого голосу.

1.6. Планові засідання Ради старійшин проходять під головуванням міського голови або голови Ради старійшин, кожного третього вівторка щомісяця  або позапланово, за пропозицією більшості членів Ради старійшин, міського голови.  Рішення Ради старійшин приймаються більшістю голосів від повного складу членів Ради старійшин та оформлюються у  вигляді рекомендацій.

1.7. Члени Ради старійшин працюють на громадських засадах.

1.8. Рада старійшин організовує свою діяльність на основі принципу гласності та з урахуванням громадської думки.

 

ІІ. Основні завдання, права та функції  членів Ради старійшин:

2.1. Рада старійшин розглядає питання та проекти, що  стосуються соціально-економічного   розвитку міста,  висловлює щодо них свою думку, розробляє рекомендації та вносить пропозиції міському голові.

2.2. Рада старійшин залучається до розробки міських програм та здійснює аналіз ефективності їх впровадження.

2.3. Члени  Ради старійшин можуть  брати  участь у нарадах  при  міському голові з питань соціально-економічного розвитку міста, розширених оперативних нарадах.

2.4. За дорученням міського голови Рада старійшин може проводити спільні  засідання  з робочими групами,  координаційними радами та комісіями, що діють при виконавчому комітеті Броварської міської ради з питань, що стосуються суспільно-політичної діяльності та соціально-економічного розвитку.

2.5. Рада старійшин має право залучати до своєї роботи керівників управлінь, відділів та служб Броварської міської ради та її виконавчого комітету, а також керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за їх згодою).

2.6. Рада старійшин має право делегувати своїх представників для участі у засіданнях сесій Броварської міської ради, робочих груп, депутатських комісій з розгляду питань, що належать до її компетенції.

2.7.  Підсумки роботи Ради старійшин підводяться перед Днем ветерана у вересні місяці та у грудні, перед початком нового року.

2.8. Підсумкове засідання Ради старійшин проводить міський голова  спільно з головою Ради старійшин.

 

ІІІ. Структура та членство: 

3.1. До структури Ради старійшин входять:

- голова Ради старійшин;

- заступники голови Ради старійшин;

- члени Ради старійшин.

3.2. На засіданнях Ради старійшин мають право бути присутніми представники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з правом дорадчого голосу.  

3.3. Засідання Ради старійшин вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

3.4. Раду старійшин очолює голова, який обирається за поданням міського голови із складу членів Ради старійшин на першому засіданні 2/3 голосів від повного складу Ради старійшин.

3.5. Голова Ради старійшин:

-   організовує діяльність Ради старійшин;

-   скликає та організовує підготовку засідання Ради старійшин;

-   підписує протокол засідань та інші документи.

- представляє Раду старійшин у взаємовідносинах з органами влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо.

3.6. Пропозиції та рекомендації Ради старійшин вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради старійшин. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради старійшин, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.7. Спеціаліст відділу інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради є секретарем Ради старійшин, веде протокол  засідань та виконує доручення голови Ради.

3.8. Членам Ради старійшин видаються посвідчення.  

 

IV. Організаційні питання:

4.1. Засідання Ради старійшин проходять у залі засідань виконавчого комітету Броварської міської ради.

4.2. Голова Ради старійшин, у разі необхідності,  забезпечується робочим місцем в приміщенні Броварської міської ради.

4.3. Рада старійшин має право подавати міському голові подання щодо нагородження її членів почесними відзнаками Броварської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

 

 

Міський  голова                                                                                                                           І.В. Сапожко