Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 11.01.2020 року № 08-ОД "Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області"

 БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 11.01.2020 року № 08-ОД

 м. Бровари

 

Про затвердження Порядку

проведення іспиту на заміщення

вакантних посад у виконавчих

органах Броварської міської ради

Київської області

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб органу місцевого самоврядування Броварської міської ради Київської області, затвердженого розпорядженням міського голови від 27.02.2015 № 45-ОС:

 1. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області (додається).
 2. Затвердити  Перелік питань  на перевірку знань претендентів на зайняття вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області з Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»(додається).
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                                                               І.В. Сапожко

 

 

          Додаток

до розпорядження міського голови

від 11.01.2020 року № 08-ОД

 

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає процедуру проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу Головного управління Державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за №930/19668 із змінами.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Броварської міської ради Київської області ради (далі  - міської ради).

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області (далі –конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.

1.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб, на вакантні посади яких оголошено конкурс.

1.8. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб затверджується розпорядженням міського голови. Питання для проведення іспиту повинні бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах.

1.9. Перелік питань може розміщуватися на веб - сайті міської ради, надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.10. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 1 та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, по одному питанню на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та/або «Про службу в органах місцевого самоврядування», по одному питанню на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції» та по два питання на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб.

1.11. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах містять питання для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», 4,5-те питання відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад, затвердженого розпорядженням міського голови.

1.12. Кількість білетів повинна бути не менше 15.

1.13. Відділ персоналу за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із печаткою виконавчого комітету Броварської міської ради, перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

3.7. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.8. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:

 • П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
 • Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
 • Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
 • Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
 • Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 2. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у міській раді.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

Міський голова                                                                                                                                І.В. Сапожко

 

  

Додаток 1

до п.1.10 Порядку

 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

____________       _______________

(підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

“___” ______________ 20__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області

  

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та/або Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (відповідного структурного підрозділу виконавчого органу) Міської ради та її виконавчого апарату

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (відповідного структурного підрозділу виконавчого органу) Міської ради та її виконавчого апарату.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І.В. Сапожко

 

  

Додаток 2

 до п.4.3 Порядку

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області

від «____» ___________ 201__ р. 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії       ______________          ______________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

Члени комісії         ______________           ______________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

                            ____________               ____________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                      ______________           ______________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                      ______________           ______________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

Секретар комісії    ______________           ______________

                                        (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

______________________

 

 

Міський голова                                                                                                                                І.В. Сапожко

 

 

          Додаток

                                                                                            до розпорядження міського голови

                                                                                            Від 11.01.2020 року № 08-ОД

 

Перелік питань  на перевірку знань претендентів на зайняття вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області з Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 3. Форма правління в Україні.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 6. Об'єкти права власності Українського народу.
 7. Найважливіші функції держави.
 8. Державні символи України.
 9. Конституційне право на працю.
 10. Конституційне право на освіту.
 11. Конституційне право на соціальний захист.
 12. Конституційне право на охорону здоров'я.
 13. Обов'язки громадянина України.
 14. Право громадянина України на вибори.
 15. Повноваження Верховної Ради України.
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 17. Державний бюджет України.
 18. Порядок обрання Президента України.
 19. Повноваження Президента України.
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
 21. Склад Кабінету Міністрів України.
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України.
 25. Система судів в Україні.
 26. Основні засади судочинства в Україні.
 27. Система адміністративно-територіального устрою України.
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим.
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

 

ІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування.
 2. Право громадянина на участь у місцевому самоврядуванні.
 3. Ради як представницькі органи місцевого самоврядування.
 4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін.
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю.
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо відзначення державними нагородами.
 10. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 11. Порядок формування рад.
 12. Постійні комісії ради.
 13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 14. Право комунальної власності.
 15. Поняття місцевих бюджетів.
 16. Підзвітність та підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам.
 17. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами.
 18. Дострокове припинення повноважень рад.

 

IІI. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 1. Поняття служби  в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування та посади відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні напрями державної політики у сфері щодо служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 9. Присяга посадової особи місцевого самоврядування, граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, декларування доходів посадової особи місцевого самоврядування.
 11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
 12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
 13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування посадової особи місцевого самоврядування.
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадової особи місцевого самоврядування.
 16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 13. Вимоги до поведінки осіб.
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 19. Антикорупційна експертиза.
 20. Спеціальна перевірка.
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  І.В. Сапожко