Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 03.06.2020 № 153-ОД "Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в новій редакції"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 03.06.2020 № 153-ОД

м. Бровари

 

Про затвердження Положення

про Комісію з питань забезпечення

своєчасності і повноти сплати податків

та погашення заборгованості із

заробітної плати, пенсій, стипендій

та інших соціальних виплат в новій редакції

 

З метою посилення контролю за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати, за сплатою страхових внесків до Пенсійного Фонду України та за своєчасністю сплати податків та інших надходжень керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в новій редакції, згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити склад Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в новій редакції, згідно з додатком 2.

 

3.  Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Розпорядження міського голови  від  11.04.2012  №78-ОД «Про новий склад комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та  про затвердження Положення про комісію»;

3.2. Розпорядження міського голови від 14.11.2018 № 208-ОД «Про внесення  змін у  додаток  1  до розпорядження міського від  11.04.2012  № 78-ОД «Про новий склад комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та  про затвердження Положення про комісію».

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови О.Резніка .

 

 

Міський голова                                                                                                                            Ігор САПОЖКО

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 03.06.2020 №153-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

1.Загальні положення

1.1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є  дорадчим органом, утвореним відповідно до розпорядження міського голови для здійснення повноважень з питань, пов’язаних із своєчасною сплатою податків, виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат .

1.2.  На Комісію покладено виконання повноважень Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і Законів України, актами Кабінету Міністрів України розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання Комісії

2.1.  Сприяння діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з питань, пов’язаних із своєчасною і повнотою сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами і  організаціями м. Бровари.

2.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань із своєчасною і повнотою сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності  органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері.

2.3. Комісія   відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з своєчасною сплатою податків, виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій м. Бровари  пов’язаної з розв’язанням зазначених проблем;

2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) подає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям м. Бровари розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення  заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

4) інформує щомісяця тимчасову комісію Київської облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про стан заборгованості, а також про вжиті заходи.

 

3. Права Комісії

3.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідних посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та суб’єктів підприємницької діяльності з питань, що належать до її компетенції.

3.3. Запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань своєчасності сплати і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3.4. Залучати до своєї роботи відповідних працівників різних установ, органів виконавчої влади, створювати тимчасові робочі групи для забезпечення провадження своєї діяльності та вивчення додержання суб’єктами підприємницької діяльності податкового законодавства і бюджетної дисципліни законодавства з питань оплати праці. 

3.5. Подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці.

 3.6. Приймати рішення, пропозиції та рекомендації в межах своєї компетенції і відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями м. Бровари.

 

4. Склад Комісії 

4.1. Комісія утворюється у складі: голови, двох заступників, секретаря  та 9-15 членів Комісії. Персональний склад комісії затверджує міський голова.

4.2. Очолює Комісію заступник міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.  

До складу Комісії можуть входити керівники виконавчих органів  Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, інших організацій та установ, представники громадських об’єднань роботодавців і підприємців, інших громадських організацій м. Бровари (за погодженням з їх керівниками).

 

5. Порядок проведення засідань, прийняття рішень

5.1. Формою роботи Комісії є засідання (при необхідності можуть проводитись виїзні засідання), які проводяться за рішенням її голови по мірі надходження інформації. 

Засідання Комісії можуть скликатися головою, його заступниками, а також управлінням економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, Управлінням інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, фінансовим управлінням Броварської міської ради Київської області, територіальним органом Державної податкової служби, територіальним органом Пенсійного фонду України.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності – один із заступників голови.

Попередню підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії можуть забезпечувати Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, фінансове управління Броварської міської ради Київської області, управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, територіальний орган Державної податкової служби, територіальний орган Пенсійного фонду України.

Узагальнення матеріалів, що пропонуються до розгляду на засіданні Комісії, здійснює секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

5.2. На засіданнях Комісія схвалює рішення, розробляє пропозиції та рекомендації   з питань, що належать до її компетенції.

Рішення, пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.3. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Копія протоколу надсилається членам комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у паперовому чи електронному варіанті на їх вимогу.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії забезпечує виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.

 

 

Міський голова                                                                                                                      Ігор САПОЖКО

 

 

Додаток 2

 

до розпорядження міського голови

 

від  03 червня 2020 № 153-ОД

 

 

С К Л А Д 

Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

1.

Резнік

Олександр Вікторович

 

-

заступник міського голови, голова  комісії;

2.

Загуменний

Микола Васильович

-

начальник управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, заступник голови комісії

3.

Ковшун

Людмила Михайлівна 

-

 заступник начальника Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області-начальник відділу з питань контролю за додержанням законодавства про працю, заступник  голови комісії;   

 

4.

Котова

Тетяна Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу з питань контролю за додержанням законодавства про працю  Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, секретар комісії;

 

Члени комісії : 

1.

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна

-

заступник начальника юридичного управління Броварської міської ради Київської області - начальник відділу правового супроводу;

 

2.

Вітер Максим Кононович

 -

директор Броварського міськрайонного центру зайнятості  (за згодою).

 

3.

Гудименко

Леся Миколаївна

 -

начальник відділу земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області;

 

4.

Ільченко

Олександр Вячеславович

 -

начальник відділу по роботі з податковим боргом Броварського управління  ДПС у Київської області (за згодою);

 

5.

 Клименко Наталія Федорівна

 -

 начальник  Броварського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (за згодою);

 

6.

Кушнір Лілія Джорджівна

 -

начальник відділу забезпечення наповнення бюджету № 2 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (за згодою);

 

7.

Петренко Алла Іванівна

-

 начальник управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області;

 

8.

Постернак Наталія Іванівна

 -

начальник фінансового управління Броварської міської ради Київської області;

 

9.

Скред Ірина Юріівна

 -

заступник начальника Броварського міськрайонного  відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (за згодою);

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                       Ігор САПОЖКО