Карта сайту

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території

На виконання статей 2 та 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статей 10 та 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (містобудівна документація) – внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території в м. Бровари Київської області:

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування –  внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території

1. Замовник: Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області. Платник – Мале Приватне Підприємство "СЕА" (відповідно до рішення Броварської міської ради від 26.09.2019 р. № 1579-61-07 "Про внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Документ державного планування – внесення змін до детального плану території  VI житлового району. І етап. Схема планування території  розробляється на підставі затвердженого Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території, затвердженого рішенням Броварської міської ради Київської області від 14.06.2007 р. №363-22-05 (із змінами).

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до  ДБН Б.1.1-14:2012.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

Проектна територія, загальною площею 10,7га, розташована в VІ житловому районі поблизу вул. Переяславський шлях та вул. Об’їзна дорога в м. Бровари Київської області, на ній передбачено розміщення  виробничо-складських приміщень з адміністративними будівлями (виробництво та зберігання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, іншого електричного устаткування).

Об’єкт планованої діяльності  не відноситься до  категорій  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації  проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення м. Бровари транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено

Загальною альтернативою проекту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу.

Такі дослідження передбачають:

  • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

  • оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

  • розроблення заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • доповіді про стан довкілля;

  • статистичну інформацію;

  • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

  • дані моніторингу стану довкілля;

  • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог розділу ІІІ                 «Державне регулювання і вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою забезпечення вимог до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування, дотримання гігієнічних вимог до атмосферного повітря у населених пунктах, а також в інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей,  відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– заходи щодо забезпечення якості води у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм;

– заходи щодо запобігання причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах,  а також повітря у виробничих приміщеннях та інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей;

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” . Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень детального плану території з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Звіт  про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою детального плану території.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території подаються до:

- управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, к.412, тел./факс (04594)5-30-49);

- центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, к.114, тел./факс (04594) 5-66-16).

Відповідальна особа: Батинчук Світлана Миколаївна – начальник управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області – головний архітектор міста.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації.