Карта сайту

Міська програма «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ В МІСТІ БРОВАРИ НА 2017 - 2020 РОКИ»

ПАСПОРТ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет БМР

2.

Розробник програми

Фінансове управління БМР

3.

Співрозробник програми

Координаційна рада, відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

4.

Відповідальний виконавець програми

Координаційна рада, головні розпорядники коштів, відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

5.

Учасники програми

Жителі міста, головні розпорядники

6.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

7.

Етапи виконання програми

І етап: 2017 рік

ІІ етап: 2018 рік

ІІІ етап: 2019 рік

IYетап: 2020 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2017-2020роки,  (грн).

 

у тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

3000000

 

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі - Бюджет участі) – частина бюджету міста Бровари, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади міста, відповідно до Положення та за процедурою, визначеною Програмою.

Територіальна громада міста Бровари – мешканці, які постійно проживають на території міста Бровари.

Проектна пропозиція – це комплект документів поданих автором, які містять комплекс заходів на досягнення певної мети та має підтримку не менше 10 фізичних осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Броварської міської ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення та Програми. Всі проекти класифікуються за двома категоріями:

* Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 500 000,00 грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.

* Великі проекти - це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 500 000,00 до 1 000 000,00 грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.

Конкурс - це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення та Програми.

Програма – це документ, що регламентує напрямок, бюджет окремих проектних пропозиції. Затверджується щорічно, разом із затвердженням обсягу власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Бровари на поточний бюджетний період.

Координаційна рада - постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в місті Бровари.

Автор – це фізична особа (група фізичних осіб, громадська організація, ініціативна група, інститут громадського суспільства), яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням та Програмою.

Голосування - процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади міста Бровари шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді на офіційному веб-порталі Броварської міської ради, або шляхом авторизації через систему BankID.

 

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

Фінансування проектних пропозицій Бюджету участі здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Загальний обсяг Бюджету участі на наступний бюджетний рік складає до 1 % затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Бровари на поточний бюджетний період, але не менше 3,0 млн.грн та оголошується щороку під час голосування за міський бюджет.

За рахунок коштів Бюджету участі у місті Бровари можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами територіальної громади міста Бровари.

Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади міста Бровари.

За рішенням Координаційної ради може бути розглянута пропозиція до фінансування суспільно важливого проекту, вартість якого перевищує 1 млн.грн. в межах загального обсягу Бюджету участі.

 

ІIІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА 

Право на доступ до інформації є конституційним правом кожної людини. Задоволення інформаційних потреб територіальної громади забезпечується обов'язком міської ради та її виконавчого комітету інформувати населення міста про свою діяльність та прийняті рішення.

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів у м. Бровари, виникають ідеї як покращити своє місто, мікрорайон чи вулицю.

В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). При цьому на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі й до місцевої.

Тобто на сьогодні, соціальна активність громади вимагає від Броварської   міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем

Таким чином, затвердження Міської  програма «Громадський бюджет в містіБровари на 2017 - 2020 роки» створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

 

IV. МЕТАПРОГРАМИ

Міська програма  – це програма співпраці органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, громадою міста, інститутами громадянського суспільства та побратимських відносин з іншими містами.

Програма спрямована на підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та залучення громади до процесів місцевого розвитку.

Запровадження бюджету участі (громадського бюджету) має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з представниками територіальної громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

V. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Броварської міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем міста.

Виконання Програми розраховано на 2017–2020роки , в тому числі:

- у 2017 році – виконання заходів, що визначені завданнями 1–3 розділу VI Програми;

- в 2018-2020 роках – виконання заходів, що визначені завданнями 1–4 розділу VI Програми.

 

VI. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є: 

1. Подання проектів та інформаційна кампанія.

Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів міста з основними положеннями, принципами громадського бюджету м.Бровари та можливостями, які можливо реалізувати завдяки його механізму, а також заохочення до подання проектів.

Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення мешканців з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проектами, результатами голосування, станом реалізації проектів – переможців тощо.

Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо).

Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Бровари.

Проекти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою, яка містить короткий опис проекту (додаток 1). Бланк-заява проекту та зразок заповнення розміщуються на сайті Броварської міської ради.

Проектна пропозиція повинна відповідати вимогам, визначеним у Положенні та Програмі.

Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

* одна заявка - один об'єкт;

* об’єкт загального користування;

* актуальність для членів територіальної громади міста Бровари;

* узгодженість мети та результату;

* можливість реалізації протягом бюджетного року.

Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Броварської міської ради.

У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади міста Бровари і відповідати затвердженій містобудівній документації.

Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, мають формуватися з наступного пакету документів:

* бланк-заявка, згідно з Додатком 1 ;

* список з підписами щонайменше 10 фізичних осіб мешканців територіальної громади міста Бровари (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують – у разі подання малого проекту, та не менше 25 членів територіальної громади – у разі подання великого проекту;

* орієнтовний розрахунок вартості проектної пропозиції;

* за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо.

Терміни подачі проектів:

* пілотний етап – у 1 кварталі 2017 року протягом 30 календарних днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради;

* на регулярній основі – протягом 45 календарних днів, починаючи з 15 липня року, що передує наступному бюджетному року, з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі.

У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

- розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

- не є цілісними, а мають фрагментний характер;

- суперечать чинному законодавству України;

- мають обмежений доступ для мешканців міста Бровари;

- передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

Проектні пропозиції подаються в паперовому та електронному вигляді до відділу роботи зі зверненнями громадян за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, e-mail: info@brovary-rada.gov.ua.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених авторами, для виконання яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс), оприлюднюється за 90 календарних днів до закінчення приймання документів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на Конкурс, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на

офіційному веб-порталі Броварської міської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій, але не пізніше ніж за 7 робочих днів до початку голосування.

Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій.

 

2. Аналіз та оцінка проектів.

Відділ звернень громадян разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі.

Координаційна рада під час засідань перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції, відповідність загальним критеріям визначеним у Положенні та Програмі. За необхідністю, передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Броварської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій.

За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада протягом 15 робочих днів з дня отримання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз, з урахуванням вимог Положення та Програми, формує перелік тих, що будуть представлені для голосування.

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності оприлюднює сформований Координаційною радою перелік пропозицій, які будуть представлені для голосування, на офіційному веб-порталі Броварської міської ради та в місцях, що будуть визначені для голосування.

У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

Після проведення аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює на офіційному веб-порталі Броварської міської ради проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та Координаційної ради.

 

3. Організація голосування за проектні пропозиції

Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Бровари, які мають реєстрацію місця проживання або перебування в офіційних документах «місто Бровари».

Голосування за проектні пропозиції здійснюється:

1. Через офіційний веб-портал Броварської міської ради, шляхом заповнення електронної версії анкети для голосування або після авторизації через систему BankID.

2. У Центрі надання адміністративних послуг міста Бровари шляхом заповнення друкованої версії анкети для голосування, де також можна буде ознайомитися з переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.

Голосування проводиться не раніше 5 робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-порталі Броварської міської ради

Голосування за проектні пропозиції проводиться протягом 15 робочих днів, після оприлюдненням всіх проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

Кожен член територіальної громади може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному періоді.

Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за проектну пропозицію, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок Бюджету участі міста Бровари, та оприлюднення результатів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

Встановлення результатів голосування здійснює Координаційна рада на відкритому засіданні протягом 3 робочих днів після завершення голосування шляхом підрахунку голосів:

1. Голоси, подані через он-лайн голосування на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

2. Голоси, подані особисто шляхом заповнення друкованої версії анкети для голосування у Центрі надання адміністративних послуг.

Координаційна рада на своєму засіданні, відповідно до результатів голосування, формує рейтинг великих та малих проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти Бюджету участі м.Бровари. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію Бюджету участі у м.Бровари на відповідний рік.

У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможця визначає Координаційна рада своїмрішенням.

Результати голосування фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради.

Рейтинг, перелік проектів та протокол засідання Координаційної ради оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

У разі обмеження фінансових ресурсів Бюджету участі на реалізацію проектної пропозиції, з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.

 

4. Реалізація проектних пропозицій.

Проекти, які шляхом голосування отримали найбільшу кількість голосів та були рекомендованими до реалізації, мають бути винесені на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.

За результатами «пілотного етапу» проектні пропозиції  затверджені рішенням сесії міської ради підлягають фінансуванню за рахунок коштів Бюджету участі у 3-4 кварталі 2017 року.

Проектні пропозиції, затверджені рішенням сесії міської ради, «на регулярній основі» підлягають фінансуванню за рахунок коштів Бюджету участі на наступний бюджетний рік.

З цією метою головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів - переможців.

Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету - виконавчі органи Броварської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі.

Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

 

План заходів щодо реалізації завдань Програми 

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Подання проектів

1.1

Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій. Комунальним підприємствам, засновником яких є Броварська міська рада, та надавачам інших житлово-комунальних послуг (за згодою) розміщувати рекламу Програми за текстом, затвердженим Координаційною радою.

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Протягом строку дії Програми

1.2

Проектні пропозиції подаються в паперовому та електронному вигляді до відділу роботи зі зверненнями громадян за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2, e-mail: info@brovary-rada.gov.ua.

 

Автори

Пілотний етап – у 1 кварталі 2017 року протягом 30 календарних днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

На регулярній основі – протягом 45 календарних днів, починаючи з 15 липня року, що передує наступному бюджетному року.

 

1.3

Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви. За необхідністю, передача копій заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Броварської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій. що будуть визначені для голосування.

У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

 

 

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Структурні підрозділи БМР

Протягом  15 робочих днів з дня отримання проектних пропозицій

1.4

Створення реєстру отриманих проектних пропозицій

Відділ звернень громадян

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектних пропозицій

 

Завдання 2. Аналіз та  оцінка проектів

2.1

Передача перевірених проектних пропозицій до структурних підрозділів

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку-заяви

2.2

Здійснення аналізу поданих проектних пропозицій за змістом та можливістю їх реалізації.

У разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники виконавчих органів Броварської міської ради зв’язуються з автором (авторами) проектних пропозицій з пропозицією уточнення інформації протягом 7 робочих днів

У разі відмови автора (авторів) проекту надати всю необхідну інформацію проект в подальшому відхиляється

Структурні підрозділи Броварської міської ради до повноважень яких відноситься реалізація проектів

 

Протягом 15 робочих днів з дати отримання проектів (у виключних випадках з дозволу виконавчого комітету дозволяється продовжити термін аналізу проекту)

 

2.3

Узагальнення аналізу проектів, створення реєстрів проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування

 

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після отримання останнього  аналізу проекту

 

2.4

Розміщення на сайті Броварської міської ради:

- проектів (за винятком персональних даних про автора), які допускаються до голосування, та реєстру цих проектів

 

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів

 

Завдання 3. Визначення проектів-переможців

3.1

Оприлюднення оголошення про голосування та перелік пунктів

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

 

Не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, але не раніше 1 вересня поточного року

 

3.2

Визначення громадської думки шляхом:

- паперового голосування за формою бланку для голосування;

- електронногоон-лайн голосування на офіційному веб-порталі Броварської міської ради

 

Жителі міста Бровари

 

Протягом 3 календарних днів з початку дати голосування визначеної протоколом Координаційної\ ради

3.3

Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування та підсумків електронного голосування; встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми.

 

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після закінчення голосування

 

3.4

Розміщення на сайті Броварської міської ради результатів голосування.

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

 

Не пізніше 5 робочих днів після встановлення результатів голосування

 

Завдання 4. Реалізація проектних пропозицій.

4.1

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.

 

Головні розпорядники коштів

 

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

 

4.2

Включення бюджетного запиту, із проектом-переможцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Броварської міської ради

 

Фінансове управління

 

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

 

4.3

Виконання головними розпорядниками проектів-переможців

 

Головні розпорядники коштів

 

Протягом бюджетного року

 

4.4

Офіційне подання головними розпорядниками до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

 

Головні розпорядники коштів

 

Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом

 

4.5

Офіційне подання головними розпорядниками до Координаційної ради річного звіту щодо виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту.

 

Головні розпорядники коштів

 

До 1 березня року, що наступає за звітним

 

4.6

Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

Фінансове управління

 

 

Щоквартально протягом 3 робочих днів після отримання звітів

 

 

VI.  ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Про результати реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі, Координаційна рада формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли від головних розпорядників коштів, комунальних підприємств, установ та організації, які брали участь в реалізації проектів.

Загальний звіт про виконання Програми виноситься на чергове пленарне засідання сесії Броварської міської ради в кінці бюджетного року.

Звіт про виконання Програми підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

 

VII. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Суми коштів, цілі та напрямки використання коштів по кожному проекту-переможцю визначаються після офіційного оприлюднення результатів голосування та визначення переможців.

По кожному проекту-переможцю відповідні головні розпорядники коштів надають на наступний бюджетний рік бюджетний запит та ґрунтовні розрахунки до нього (з визначенням напрямків використання, назв об’єктів, термінів виконання та іншої необхідної інформації). На підставі таких даних проекти-переможці та відповідні суми коштів передбачаються за пропозицією розпорядника в плані соціально-економічного розвитку управління економіки Броварськоїміської ради на наступний рік та враховуються на підставі бюджетного запиту  фінансового управління Броварської міської ради  в проекті рішення «Про міський бюджет».

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватись і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Головні розпорядники до повноважень яких відноситься реалізація проектів-переможців Програми за кошти міського бюджету визначаються в рішенні про міський бюджет на відповідний бюджетний період. В частині забезпечення інформаційної кампанії в 2017-2020 роках головним розпорядником є  Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності.

 

№ п/п

Напрями використання коштів

Прогнозний обсяг коштів, тис.грн.

2017

218

2019

2020

1.

Інформаційна кампанія

50

50

50

50

2.

Виконання об’єктів які визнано проектами-переможцями

3000000

3000000

3000000

3000000

 

VIIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Броварської міської ради та жителів м. Бровари в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Бровари можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Бровари.

 

 

Міський голова                                                                                                                            І.В. Сапожко